• INSIGHTS

    #trends

CFO’EN GUIDER LEDELSEN IND I FREMTIDEN

Mange virksomheder benytter i stigende grad nye digitale løsninger til at udvikle deres forretning og optimere til fremtiden. Centralt for denne transformation står CFO’en, hvis rolle i topledelsen har ændret sig markant. exactos survey viser, at denne trend vil fortsætte sin opadgående kurve.

 

Baggrund

I foråret og forsommeren 2023 gennemførte exacto en survey med deltagelse af CFOs og CEOs i 50 danske virksomheder. Det gjorde vi for at afdække status på budget- og forecastprocesser anno 2023: Hvordan de benyttes til at understøtte ledelsens arbejde, og hvordan virksomhederne forventer at udnytte de teknologiske muligheder, der understøtter processerne i fremtiden.

Resultaterne af surveyen er nu blevet analyseret og samlet i en større rapport, der ligger til fri download.

I denne klumme retter vi specifikt fokus på, hvad surveyen afdækkede om CFO’ens ændrede rolle i ledelsen, og hvilke forventninger hhv. CEOs og CFOs har for fremtiden.

 

CFO’en ind på vækstsporet

Traditionelt har rollen som CFO eller økonomiansvarlig i virksomheder været defineret som registrerende og kontrollerende. Afsluttende regnskaber, der skal holdes op imod de lagte budgetter, overholdelse af god regnskabsskik osv. Hvordan virksomhederne skulle agere i fremtiden, de strategiske pejlemærker, vækstmål og identifikation af potentielle nye drivere af vækst eller optimering af virksomhedsdriften blev varetaget af den øvrige ledelse, der drog konklusionerne af de aflagte regnskaber og så ellers orienterede sig mod andre kilder for at finde input, der kunne danne grundlag for beslutningerne for fremtiden.

Dette har dog ændret sig en del de seneste år, og CFO’en er kommet til at spille en helt ny rolle. Det skyldes ifølge partner i exacto – Peter Nørvig – særligt, at man i dag har adgang til at arbejde med data på nye måder:

"Med den digitale understøttelse, der i dag er adgang til, hvor man relativt enkelt både kan trække, analysere og berige big data som en integreret del af løsninger til håndtering af budget- og forecastprocesserne, er CFO’en kommet i en position med væsentlig mere at byde ind med til den øvrige ledelsesgruppe.

Og efterspørgslen på dette er støt stigende. Vi ser, at forecastet – ofte med stadig kortere intervaller – får en stadig mere central rolle som alternativ til de traditionelle year-to-year-budgetter, hvor man først ved den endelige konsolidering får indblik i virksomhedens performance, og således først bagefter – ofte for sent – kan foretage de nødvendige ændringer.

Det betyder, at CFO’en i dag har fået en ny rolle i ledergruppen, eftersom det er ham eller hende, der har kapaciteterne til at sikre, at virksomhedens digitale setup er designet til at indhente de nødvendige data – og gøre det med tilstrækkeligt korte intervaller. Efterfølgende kan CFO’en fortolke de udledte resultater med den gevinst, at man modsat tidligere løbende kan rette ind eller rette op og dermed kalibrere kursen, så virksomheden bliver på sporet og leverer på de udstukne KPI’er.

Det er det, vi ser, både fra vores survey og i den interaktion, vi har med vores kunder. CFO’en benytter og efterlyser løsninger, der sætter vedkommende i stand til dette. Med den konsekvens, at han eller hun i dag i langt højere grad kan indgå i det strategiske arbejde og på baggrund af analyser af de store datamængder, der både er hentet internt og fra relevante eksterne kilder, kan bidrage med kvalificeret input, der sætter ledelsen i stand til at træffe forretningsoptimerende og -udviklende beslutninger", forklarer Peter Nørvig.

 

Surveyen bekræfter observationerne

Peter Nørvig indgår løbende i tæt dialog med exactos kunder, og som han pointerede, bliver hans observationer bekræftet i surveyen. På spørgsmål om, i hvor høj grad de benytter indsigter fra deres løsning til forretningsoptimering og strategiske beslutninger, tilkendegiver 13,1% af de CFOs, der har besvaret spørgsmålet, således ”Meget høj” og 34,8%Høj”.

Af de CEOs, der har besvaret spørgsmålet, anfører 33,3% det som ”Meget høj” og 33,3%Middel”.

 


Fremtiden for fremtiden

Indsigterne fra surveyen flugter dermed med den oplevelse, Peter Nørvig har i forbindelse med sit samarbejde med exactos kunder. Det gælder imidlertid ikke kun for den aktuelle situation. En anden pointe, som Peter Nørvig gør gældende, er nemlig, at vi formentlig kun er ved begyndelsen:

"Det er helt tydeligt, at såvel CFO’en selv som den samlede ledelsesgruppe, har forventninger om, at de indsigter og den sparring, som CFO’en kan bidrage med, vil komme til at spille en endnu mere central rolle i fremtiden, og at efterspørgslen efter adgang til mere og bedre digital understøttelse vil vokse. Vi ser, at vores kunder bliver mere og mere ambitiøse i forhold til fx at trække data fra flere kilder – både interne og eksterne – som, når de gensidigt beriger hinanden, giver adgang til nogle analyser og indsigter på alt fra drift og performance til cost eller revenue drivers. Analyser og indsigter, de hidtil ikke har haft adgang til. De kan simpelthen få nogle nye perspektiver på deres forretning og i den forbindelse nogle nye håndtag, de kan dreje på, som både optimerer drift og performance her og nu, men som også leverer et vækstspor for fremtiden."

Igen er det ikke kun en fornemmelse, Peter Nørvig har. Blandt de 50 virksomheder, som har deltaget i exactos survey, tilkendegiver 59,6% af de CFOs, der har besvaret spørgsmålet, at de i fremtiden vil benytte indsigter fra deres løsning til forretningsoptimering og strategiske beslutninger mere, end de gør i dag. Det vurderer 50% af CEOs, at de vil.

 


KONTAKT

Peter Jørgen Nørvig
Partner
Tlf.: +45 6179 8060
E-mail: pjn@exacto.dk

SKRIV TIL OS

Tak for din besked. Du hører fra os.

Med venlig hilsen
exacto

Adresse i København

exacto A/S
Tuborgvej 5
DK-2900 Hellerup

Kontaktperson: Peter Jørgen Nørvig
+45 6179 8060
pjn@exacto.dk

Adresse i Aarhus

exacto A/S
Stadion Allé 70
DK-8000 Aarhus C 

Kontaktperson: Tom Kortegaard
+45 6179 8050
tko@exacto.dk

Genveje

Forside
Hvem er vi
Kontakt
Cookies
Privacy Policy

CVR: 3020 2414
Bank: Danske Bank
Revisor: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab